Kommenteeri

Karjäärijuhtimise viis kihti

On lõputu hulk tegureid, mis mõjutavad meie elu ja karjääri. Need tegurid omakoda mõjutavad meie endi tundeid ja mõtteid ning neidki on meil lõputult. Lisaks see kõik on pidevas muutumises - muutub maailm ja koos sellega ka me ise. 

Kuidas selles kaoses juhtida oma karjääri? Mida oleks vaja selleks teada või osata?

Just need küsimused on mind karjäärinõustajana väga huvitanud. Enda töös näen palju erinevaid inimesi. Mõni neist tantsib läbi elu ja talle tulevad head juhused justkui mängeldes kätte. Nad nagu teavad täpselt, millal olla õigel ajal õiges kohas ja teha õigeid asju. Teistel tulevad õnnestumised suurema vaevaga. Mida need inimesed teevad erinevalt? Jagaks ju klientidele kõik need nipid kätte ja kõik oleksid õnnelikud. Kui vaid teaks… Need küsimused ärgitasidki mind paar aastat tagasi magistriõpingute käigus uurima karjäärijuhtimise pädevusi. Mõtlesin, et küll oleks tore, kui oleks selline mudel, mis baseeruks tänapäevastel karjääriteooriatel, kirjeldaks karjäärijuhtimise pädevusi ja protsessi, aitaks inimestel karjäärijuhtimise pädevusi mõista ning oma tegevusi ja arengut analüüsida ning täiustada. Mõeldud, tehtud.  

Leidsin, et just need viis on teemad, millele keskenduda ja neist lähtuvad pädevused, mida tasub endal arendada, et tänapäeval tööturul tegus ja rõõmus olla. Ei olegi oluline, kust täpselt alustada või kas tegeleda teemadega paralleelselt, oluline on millestki alustada ja siis juba tead, kuidas edasi liikuda. 

KARJÄÄRIJUHTIMISEL: 

AVASTA JA LOO ISEENNAST

Vastutuse võtmine. Enda tunnete ja mõtete juhtimine. Enda huvide, soovide, vajaduste, väärtuste, prioriteetide, motivatsiooni, uskumuste (põhiliste veendumuste) ja hoiakute tundmine. Enda oskuste, teadmiste, tugevuste, arenguvajaduste ja -soovide tundmine. Enda isiksuseomaduste tundmine, teadmised enda isiksuse tugevate ja arendamist vajavate omaduste kohta. Adekvaatse enesehinnangu ja piisava enesekindluse arendamine. Elurollide (töö, isiklik elu, hobid jms) prioriseerimine.

TUNNE MAAILMA JA ENDA VÕIMALUSI SELLES

Info hankimine ja analüüs. Sotsiaal-majandusliku keskkonna tundmine (olulised tööturunäitajad ja -trendid, prognoosid, tööandjad). Töö valdkondade tundmine (info olemasolu erinevate erialade, ametite ja nende perspektiivikuse kohta). Õppimisvõimaluste teadmine. Alternatiivsete karjäärivõimaluste (erialad, valdkonnad, organisatsioonid) nägemine ja analüüsimine. Enda jaoks tähendusliku ja isiksuseprofiiliga kooskõlas olevate karjäärivõimaluste leidmine.

LOO SUHTEID JA SUHTLE

Oskuslik suhete loomine, suhtlemine ja suhete säilitamine. Enese ja enda tugevuste presenteerimine võrgustikus. Eesmärgipärane suhtlusvõrgustiku arendamine (leidmaks vajadusel sotsiaalset toetust ja suurendamaks sotsiaalset kapitali). Info hankimine võrgustikust. Oskus analüüsida eeskujuks olevatelt inimestelt kogutud infot enda karjääriplaane silmas pidades. Karjääriteemadel konsulteerimine erialaspetsialistide jt valdkonnaga kursis olevate inimestega. Konfliktide lahendamine osapoolte huvisid arvestavalt ja koostööle orienteeritus. Oskus end konteksti arvestades teistele esitleda. Oskus anda ja vastu võtta tagasisidet (positiivne ja negatiivne).

UNISTA, PLANEERI JA TEGUTSE JUBA PROAKTIIVSELT

Visiooni loomine enda elust ja karjäärist. Tähenduslike karjäärieesmärkide seadmine. Konkreetse karjääriplaani tegemine (mida, millal, kuidas ja kus kavatsetakse teha eesmärkide saavutamiseks). Suutlikkus vajadusel karjäärieesmärke ja –plaane muuta/täpsustada (asjakohane paindlikkus karjääriplaanide kavandamisel ja elluviimisel). Põhjus-tagajärg seoste tajumine karjäärivalikute kavandamisel ja  tegevuste elluviimisel. Oskus analüüsida ja hinnata toimuvates tegevustes edenemist (progressi eesmärkide saavutamisel) ja suutlikkus muutuvates tingimustes sobivalt reageerida. Tulevikus eeldatavalt vajalike oskuste proaktiivne arendamine.

TEGUTSE - OPTIMISTLIKULT JA RÕÕMSALT

Aja- ja asjakohase karjääriinfo kasutamine karjäärieesmärkide elluviimisel. Endale oluliste väärtuste kohaselt tegutsemine.Töökogemuste omandamine. Läbimõeldult karjääriotsuste ja -plaani elluviimiseks kavandatud tegevuste elluviimine. Järjepidev püstitatud eesmärkide saavutamisele orienteeritud tegevus ja optimistlik suhtumine. Erialase identiteedi loomine. Probleemide lahendamine. Oskus analüüsida ja hinnata rahulolu enda töö(elu)ga ning olla rõõmus.


Neid võibki nimetada karjäärijuhtimisel viieks kihiks, mis on omavahel tihedalt seotud. Alustada võib ükskõik millest. Võib alustada eneseanalüüsiga, või hoopis läbi tegutsemise uute kogemuste saamisega ning läbi selle uute suhete loomisega ja enese tundmaõppimisega. Üks asi viib teiseni. Küll aga alati tasub hoida rõõmsat meelt ja optimismi. Võimalused on kõikjal meie ümber. Alustada võib ka töötamis- või õppimisvõimaluste tutvumisega. Kuid alustada võib ka karjäärinõustajaga vestlemisest või hoopis jalutuskäiguga metsa, et üles leida oma sisemine rõõm. 

 

Lisa kommentaar

Email again: